Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Üldine teave

Life By You OÜ registreerimisnumber 14362652, registrijärgne aadress – Vana-papli tee 2, Lemmatsi Kambja vald, Tartumaa 61704 Eesti, (edaspidi “vastutav töötleja”), kehtestab käesolevaga isikuandmete töötlemise tingimused vastutava töötleja poolt hallatavas ettevõttes ja veebilehe https://www.storex-hallid.ee (edaspidi “veebileht”) kasutamisel. Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimused kehtivad iga veebilehe külastuse puhul, sõltumata kasutatavast seadmest (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti, televiisor jne).

On väga oluline, et loeksite käesolevat privaatsuspoliitikat hoolikalt, sest iga kord, kui külastate vastutava töötleja veebisaiti, nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustega.
Andmete esitamisega (sealhulgas andmed, mis on esitatud otse või kaudselt veebilehe külastamise ja selle teenuste kasutamise teel) annab Andmesubjekt nõusoleku ja ei esita vastuväiteid, et Andmekaitseametnik haldab ja töötleb neid andmeid käesolevas privaatsuspoliitikas, Andmesubjekti nõusolekul ja õigusaktides sätestatud eesmärkidel ja korras.
Alla 16-aastased isikud ei tohi esitada isikuandmeid vastutava töötleja veebisaidi kaudu. Kui olete alla 16-aastane isik, peate enne isikuandmete esitamist saama oma vanemate või teiste seadusliku hooldaja nõusoleku.

Isikuandmed

Mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige tunnuse, näiteks nime, isikukoodi, asukohaandmete ja Interneti-tunnuse alusel.

Esindaja

Isik, kes esindab ostjaid, andmetöötluspartnerid, teenusepakkujad, tarnijad, nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Taotluse esitanud isik

Füüsiline isik või esindaja, kes on huvitatud vastutava töötleja poolt müüdavatest kaupadest või kes soovib võtta vastutava töötlejaga ühendust muudes küsimustes.

Osaleja

Füüsiline isik või esindaja, kes osaleb või kavatseb osaleda vastutava töötleja korraldatud võistlustel, kampaaniates, mängudes. Käesolevas privaatsuspoliitikas on andmesubjekt esindaja, taotleja, klient, kandidaat, partner, teenusepakkuja, tarnija, telefonikõne tegija või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid vastutav töötleb.

Andmesubjekti nõusolek

Andmesubjekti vabalt antud, konkreetne ja ühemõtteline tahteavaldus, mis väljendub nõuetekohaselt teavitatud andmesubjekti avalduses või üheselt mõistetavas tegevuses, et ta nõustub teda puudutavate isikuandmete töötlemisega.

Kandidaat

Isik, kes osaleb või kavatseb osaleda vastutava töötleja poolt läbiviidavas värbamises.

Klient

Füüsiline isik või esindaja, kes tellib vastutavalt töötlejalt projekteerimis- või ehitustöid või kes on sõlminud vastutava töötlejaga lepingu ehitustööde teostamiseks.

Partner

Füüsiline või juriidiline isik, kes teeb koostööd vastutava töötlejaga või on sõlminud temaga koostöölepingu (nt kaupade müümiseks).

Teenusepakkuja

Füüsiline või juriidiline isik, kes võib pakkuda või pakub vastutava töötleja jaoks kaupu, teenuseid või töid ja kes teeb vastutava töötlejaga koostööd või kes on sõlminud vastutava töötlejaga lepingu kaupade, teenuste või tööde müügiks.

Ostja

Füüsiline isik või esindaja, kes ostab vastutavalt töötlejalt kaupu või kes on sõlminud vastutava töötlejaga lepingu kaupade ostmiseks.

Telefonikõne

Isik, kes helistab avalikult kättesaadavale kontakttelefoninumbrile seoses vastutava töötleja kaupade ostmisega ja/või muude küsimustega.

Tarnija

Füüsiline või juriidiline isik, kes tarnib kaupu vastutavale töötlejale.

Otseturundus

Kaupade või teenuste pakkumine isikutele posti, telefoni või muude otseste vahendite kaudu ja/või nende arvamuse küsimine pakutavate kaupade või teenuste kohta.

Isikuandmete töötlemine

Mis tahes toiming või toimingute jada, mis tehakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, olenemata sellest, kas need on automatiseeritud või mitte, nagu kogumine, salvestamine, sorteerimine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, juurdepääs, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, ühtlustamine või ühendamine teiste andmetega, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Vastutav töötleja kogub isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktide kohaldatavate nõuetega ning kontrollivate asutuste juhistega. Kõik mõistlikud tehnilised ja haldusmeetmed on kehtestatud, et kaitsta andmesubjektide kohta kogutud andmeid kaotsimineku, loata kasutamise ja muutmise eest.

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (edaspidi “isikuandmete kaitse üldmäärus”), Eesti Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusega ning muude Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidega. Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatud mõisteid tuleb mõista nii, nagu need on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses ja Eesti Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seaduses.

Millist teavet me teie kohta kogume?

Isikuandmete töötlemise
taotluse väljatrükk

Andmete vastutava töötleja poole pöörduvate isikute, sealhulgas telefonikõnelejate isikuandmete töötlemine kaupade ja/või muude küsimuste ostmise eesmärgil. Vastutav töötleja töötleb järgmisi helistajate, sealhulgas telefonikõnelejate isikuandmeid:

Taotlejate isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Konsultatsiooni, päringu ja taotluse eesmärgil töödeldakse isikuandmeid teie andmete esitamisega antud nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Isikuandmete töötlemine tarindite projekteerimise ja ehitamise ning kaupade müügi eesmärgil

Klientide ja/või ostjate isikuandmete töötlemine. Vastutav töötleja töötleb järgmisi klientide ja/või ostjate isikuandmeid:

Andmed saadakse otse Ostjatelt Ostjaga sõlmitud lepingu täitmisel ja/või muudelt kolmandatelt isikutelt, kes on andmesubjektiga seotud. Me kohustume mitte edastama teie isikuandmeid mis tahes sõltumatutele kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

Vastutav töötleja võib anda klientide ja muude andmesubjektide isikuandmeid käesolevas eeskirjas loetlemata volitatud töötlejatele, kes osutavad vastutava töötleja jaoks teenuseid (teevad tööd) ning töötlevad klientide ja andmesubjektide isikuandmeid vastutava töötleja nimel (nt raamatupidamisteenuseid osutavad ettevõtted, IT-teenuseid osutavad ettevõtted). Töötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult vastutava töötleja korraldusel ja ainult ulatuses, mis on vajalik nende lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Andmetöötlejate kasutamisel võtab vastutav töötleja kõik vajalikud meetmed tagamaks, et töötlejad on rakendanud asjakohased organisatsioonilised ja tehnilised turvameetmed ning säilitavad isikuandmete salajasuse.

Isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul, mida ta on väljendanud oma andmete esitamisega ja/või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmisega (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a ja b).

Isikuandmete töötlemine partnerite, teenusepakkujate ja tarnijatega sõlmitud lepingute täitmiseks.

Vastutav töötleja töötleb koostöös partnerite, teenusepakkujate ja tarnijatega selliseid füüsiliste isikute või esindajate isikuandmeid:
Andmed on saadud otse füüsilistelt isikutelt, esindajatelt ja/või esindatud isikutelt. Me kohustume mitte edastama teie isikuandmeid mis tahes sõltumatutele kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

Vastutav töötleja võib anda füüsiliste isikute, esindajate, isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas nimetamata andmetöötlejatele, kes osutavad vastutava töötleja jaoks teenuseid (teevad tööd) ja töötlevad vastutava töötleja nimel füüsiliste isikute, esindajate, isikuandmeid (nt raamatupidamisteenuseid osutavad ettevõtted, IT-teenuseid osutavad ettevõtted).

Isikuandmeid, mis on mõeldud teenusepakkujate ja tarnijatega sõlmitud lepingute täitmiseks, töödeldakse lepingu täitmise ja/või vastutava töötleja õigustatud huvi alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid b ja f).

Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

Vastutava töötleja eesmärk on jagada uudiskirja saajatega ainult asjakohaseid uudiseid ja muud kasulikku teavet. Ta teeb seda kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. Otseturunduse eesmärgil võib töödelda järgmisi klientide ja teiste andmesubjektide isikuandmeid:

Uudiskirja saatmisel võib vastutav töötleja koguda statistilisi andmeid andmesubjekti käitumise kohta seoses uudiskirja kasutamise ja sisuga (näiteks kas uudiskirja on loetud, milliseid linke andmesubjekt on avanud).

Andmesubjekti e-posti aadress. teie e-posti aadressi võidakse kasutada reklaami edastamiseks Facebooki, Google’i ja muude reklaamplatvormide kaudu, kohandades reklaami teie sihtrühmale. Isikuandmed saadakse otse andmesubjektidelt. Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid ainult kolmandatele isikutele, kes osutavad eriteenuseid e-kirjade saatmiseks. reklaamplatvormide kaudu tellitud reklaami laadile kohandatud e-kirjad.

Klientide ja muude andmesubjektide isikuandmeid töödeldakse nende andmete esitamisega antud nõusoleku alusel, millega nad nõustuvad isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, või vastutava töötleja õigustatud huvi alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a ja f ning Eesti Vabariigi elektroonilise side seaduse artikli 69 lõige 2, kui isikuandmeid töödeldakse vastutava töötleja õigustatud huvi alusel).

Juhime tähelepanu, et andmesubjektil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid või tühistada oma nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil, ilma vastuväiteid põhjendamata, saates e-kirja aadressil. email: info@storex-hallid.ee

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud nõusoleku alusel toimuva töötlemise seaduslikkust.

Isikuandmete töötlemine mängude, kampaaniate ja konkursside korraldamiseks

Vastutav töötleja võib töödelda isikuandmeid mängude, kampaaniate ja konkursside korraldamiseks ainult andmesubjekti nõusolekul. Vastutav töötleja võib osalejatelt koguda järgmisi isikuandmeid:

Andmed saadakse otse andmesubjektidelt, kes osalevad mängudes, kampaaniates, võistlustes. Oma andmete esitamisega nõustuvad osalejad ja volitavad vastutavat töötlejat ja vastutava töötleja poolt omal äranägemisel valitud isikuid avaldama nende nimesid (või sotsiaalvõrgustikes registreeritud andmesubjektide pseudonüüme) ja fotosid auhinna võitjatena. Teave võidakse teha avalikult kättesaadavaks Internetis.

Isikuandmete töötlemine põhineb teie isikuandmete esitamisega antud nõusolekul (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Isikuandmete töötlemine tööotsijate värbamiseks

Vastutav töötleja töötleb värbamise eesmärgil kandidaadi poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmeid selles ulatuses, milles need on esitatud. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi kandidaadi andmeid:

Andmed saadakse otse Kandidaatidelt ja/või kolmandatelt isikutelt, kes pakuvad tööotsingu-, valiku- ja/või vahendusteenuseid (nt värbamisagentuurid, veebipõhised tööotsinguportaalid, karjäärivõrgustikud (nt Linkedin) jne). Neid andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Kandidaatide andmeid töödeldakse nende andmete esitamisega väljendatud nõusoleku ja/või kandidaadi taotluse alusel enne lepingu sõlmimist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a ja b).

Mida me teeme teie andmete kaitsmiseks?

Isikuandmed on kaitstud kadumise, loata kasutamise ja muutmise eest. Oleme võtnud organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta kogu teavet, mida kogume oma teenuste osutamiseks. Tuletame teile meelde, et kuigi me võtame mõistlikke meetmeid teie andmete kaitsmiseks, ei ole ükski veebisait, veebitehing, arvutisüsteem ega traadita ühendus täiesti turvaline.

Vastutav töötleja kohaldab isikuandmete suhtes erinevaid säilitustähtaegu vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele ja võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärke.
Säilitamistähtaegadest võib teha erandeid, kui need ei kahjusta andmesubjektide õigusi ja vastavad õiguslikele nõuetele.

Tähtaegade lõppedes, kui neid ei ole pikendatud, hävitatakse andmed nii, et neid ei ole võimalik reprodutseerida.

Teie õigused

Andmesubjektil, kelle andmeid töödeldakse vastutava töötleja tegevuse käigus, on järgmised õigused:

Andmesubjektil on õigus esitada isikuandmete töötlemisega seotud mis tahes taotlus või juhised vastutavale töötlejale kirjalikult ühel järgmistest viisidest: esitades selle otse järgmisel aadressil: Life By You OÜ Vana-papli tee 2, Lemmatsi Kambja vald, Tartumaa 61704 Eesti paštu: info@storex-hallid.ee

Vastutav töötleja vastab sellisele taotlusele või korraldusele ning teeb või keeldub tegemast taotluses nimetatud toiminguid ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Vajaduse korral võib tähtaega pikendada veel kahe kuu võrra, sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust. Sellisel juhul teavitab vastutav töötleja andmesubjekti sellisest pikendamisest ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest koos viivituse põhjustega.

Vastutav töötleja võib keelduda andmesubjektidele eespool loetletud õiguste kasutamisest, välja arvatud isikuandmete töötlemisest keeldumine otseturunduse teel, kui see on seaduses sätestatud juhtudel vajalik kuritegude ennetamiseks, uurimiseks ja avastamiseks, kutse- või ametieetika rikkumiseks ning andmesubjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitsmiseks.

Kolmandate osapoolte veebisaidid, teenused ja tooted meie veebisaidil

Vastutava töötleja veebisait võib sisaldada kolmandate isikute bännerid, lingid nende veebisaitidele ja teenustele, mis ei ole vastutava töötleja kontrolli all, näiteks link vastutava töötleja Facebooki profiilile, Etsy, Amazon, Pinterest, Instagram, Issuu, Linkedin platvormidele. Vastutav töötleja ei vastuta kolmandate isikute kogutud teabe turvalisuse ja privaatsuse eest. Peate lugema privaatsusavaldusi, mis kehtivad teie poolt kasutatavate kolmandate osapoolte veebisaitide ja teenuste kohta.

Kui olete esitanud oma andmed Facebooki kaudu, siis mõistame, et nõustute esitatud kontakttelefoninumbri ja e-posti aadressi kasutamisega. Võime teiega ühendust võtta e-posti teel, et pakkuda teile teenuseid.

Lõppsätted

Privaatsuspoliitika muudatused või parandused jõustuvad alates nende avaldamise kuupäevast veebisaidil. Kui andmesubjekt kasutab veebilehte ja/või vastutava töötleja pakutavaid teenuseid pärast privaatsuspoliitika lisamist või muutmist, loetakse, et andmesubjekt ei ole selliste täienduste ja/või muudatuste vastu.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduva teabe kohta, võtke meiega ühendust mis tahes teile sobival viisil:
Telefonu: +372 55 02 345
Email e-post: info@storex-hallid.ee
Postiaadress. Vana-papli tee 2, Lemmatsi Kambja vald, Tartumaa 61704 Eesti
Uuendatud 03.04.2024

Küpsiste poliitika

Kui külastate meie veebisaiti, soovime pakkuda teile sisu ja funktsioone, mis on kohandatud teie vajadustele. See nõuab küpsiste kasutamist. Need on väikesed teabetükid, mis luuakse automaatselt, kui te veebilehte sirvite, ja mis salvestatakse teie arvutisse või muusse lõppseadmesse. Need aitavad meil ära tunda teid kui konkreetse veebisaidi varasemat külastajat, et säilitada teie ajalugu veebisaidil ja kohandada sisu vastavalt sellele. Küpsised aitavad tagada veebisaitide tõrgeteta toimimist, jälgida veebisaitide külastuste kestust ja sagedust ning koguda statistilist teavet veebisaitide külastajate arvu kohta. Me võime salvestada küpsiseid teie seadmesse ainult siis, kui need on vajalikud selle veebisaidi toimimiseks. Kõigi muude küpsiste puhul vajame teie nõusolekut. Lisateavet teie isikuandmete töötlemise kohta leiate käesolevast privaatsuspoliitikast.